๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐

สคริปต์กรอกชื่อในแฟลช

เมื่อวานน้องปุ๊กมาสำนักงานฯและให้การบ้านไว้ วันนี้เลยทดลองทำการบ้าน ซึ่งกำหนดไว้ว่าให้หน้าแรกมีการกรอกชื่อ ถ้าไม่กรอกชื่อจะมีคำเตือนให้กรอกชื่อ ถ้ากรอกชื่อก็แล้วไป ผลการทดลองทำแบบนี้ (ต้องเขียนไว้เดี๋ยววันหลังจะลืมอีก)
..............................................................................
ให้สร้างเฟรม 2 เฟรม เฟรมที่ 1 (หยุดไว้)
ให้เตรียมช่องเติมคำ (input)(ในที่นี้ใช้ชื่อตัวแปรว่า name)
และช่องสำหรับแสดงคำเตือน (Dynamic)(ในที่นี้ใช้ชื่อตัวแปรว่า b)
พร้อมปุ่มที่ใช้คำสั่ง ให้ไปเล่นเฟรมที่2
..............................................................................
ในเฟรมที่2เขียนเงื่อนไขที่เฟรมไว้ว่า
ถ้าช่องเติมคำ (name) ว่าง
ให้กลับไปเฟรมที่ 1
แล้วแสดงคำว่า "กรุณากรอกชื่อ" ที่ช่องตัวแปร b
ถ้าไม่เป็นตามเงื่อนไขข้างต้นให้หยุด
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...................................................................
if(name==null)
{
gotoAndStop(1);
b="กรุณากรอกชื่อ";
}
else
{
stop();
}
...............................................................