๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐

เปลี่ยนพื้นหลัง login screen ใน ubuntu

ลืมจนได้เกี่ยวกับการเปลี่ยน gdm ของ ubuntu เพราะไม่ได้บันทึกไว้ วันนี้จึงต้องเขียนไว้ที่นี่
gdm theme ที่ทำการเปลี่ยนจะอยู่ที่ /usr/share/gdm/themes/ชื่อของ gdm จะเปลี่ยนอะไรก็อยู่ในนี้
ขันตอนต่อไปกำลังทบทวน