๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐

การเขียนไฟล์ redirect

ลืมทุกครั้งที่อยากเขียน วันนี้เลยลอกมาวางที่นี่ จะได้เปิดดูตอนจะเขียนไฟล์ redirect
เขาเขียนอย่างนี้
............
header( 'Location: http://202.143.164.22/sk3/blog/' ) ;
............
ก็ไม่รู้ว่าเคยเขียนไว้หรือเปล่า