๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

แปลงไฟล์ flv เป็น mpg บน Ubuntu

เปิดเทอร์มินอลแล้วพิมพ์คำสั่ง
ffmpeg -i video.flv -ab 56 -ar 22050 -b 500 -s 320x240 video.mpg
ตัวแปรต่างๆมีความหมายดังนี้
-b bitrate: set the video bitrate in kbit/s (default = 200 kb/s)
-ab bitrate: set the audio bitrate in kbit/s (default = 64)
-ar sample rate: set the audio samplerate in Hz (default = 44100 Hz)
-s size: set frame size. The format is WxH (default 160x128 )